ІТ-освіта для гуманітаріїв


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Документознавство та інформаційна діяльність

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОТРИМАЙ СУЧАСНУ ПРОФЕСІЮ=

(інформаційна+ документаційна+ управлінська діяльність)

 • Інтернет, соцмережі, веб-сервіси, мультимедія, електронні таблиці та документи, хмарні технології...

 • Спеціальність належить до гуманітарного напряму підготовки наукової галузі "Соціальні комунікації", але здобуті саме в нашому університеті цифрова грамотність, а також поглибленні знання та вміння використовувати інформаційні технології у роботі дають нашим випускникам додаткові переваги при працевлаштуванні.

 • Наші студенти отримують безкоштовно: у власне користування останню ліцензійну версію Microsoft Office 365, доступ до хмарних сховищ Microsoft OneDrive (1 терабайт) і Google Drive (необмежено) та інші (більш ніж 170 застосунків за програмою Microsoft Imagine) .

 • ІТ-гуманітарії зараз потрібні всюди: грамотність, культура ділового спілкування, фахове використання інформаційних технології, вміння організувати комунікацію і оформити документацію – головні конкурентні переваги наших випускників.

 • Освітня програма унікальна в регіоні (єдина пропозиція у Вінницькій області), що створює додатковий попит на таких фахівців, містить необхідні програмні результати для забезпечення регіональних потреб і позитивно впливає на працевлаштування випускників.

 • Лабораторні та практичні заняття проводяться за допомогою сучасної комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Одразу після зарахування до університету студенти отримують у власне користування спеціальний набір професійних комунікативних сервісів.

 • Додатково до навчального плану, викладачами спеціальності проводяться семінарські заняття на тему «Комп’ютерна графіка», де зацікавлені студенти можуть отримати практичні навички використання графічних редакторів, зокрема, Adobe Photoshop.

 • Унікальні знання, які отримують наші студенти, дозволяють їм бути завжди конкурентними на ринку праці, бо без документації не існує жодної організації.

Запрошуємо на навчання:

 • за бюджетні кошти (13 місць у 2022 році, прохідний бал у 2022 році – 153,3);

 • або за контрактом (вартість у 2022 році складає 2200 грн. на місяць). Не вимагається національний мультипредметний тест (НМТ)

 • 👉Переглянути конкурсі пропозиції.

МІСЦЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В органах державної влади, місцевого самоврядування, системі судочинства, банківських установах, підприємствах, установах і організаціях різного рівня та форм власності:

 • інформаційний аналітик, адміністратор систем електронного документообігу, адміністратор та модератор веб-спільнот, SMM – фахівець, менеджер з PR, HR та управління контентом;

 • документознавець, бібліотекар, діловод, архівіст, інспектор відділу кадрів, адміністратор і менеджер управлінських підрозділів підприємств, установ та організацій, референт у службах державної адміністрації;

 • фахівець або керівник управління та планово-фінансових відділів установ системи державного управління, промислових підприємств, відділів стратегічного планування промислових корпорацій і фінансових установ.

Професійні назви робіт за національним класифікатором України ДК 003:2010 (гармонізовано з міжнародною стандартною класифікацію професій ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva)

1 – Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

12 – Керівники підприємств, установ та організацій

  • 1226.2 – Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації)

14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

  • 1473 – Менеджер у сфері надання інформації

  • 1474 – Менеджер із комунікаційних технологій

  • 1492 – Менеджер у видавничій діяльності

  • 1495 – Менеджер систем з інформаційної безпеки

243 – Професіонали в сфері архівної справи, бібліотечної справи, інформації

2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

  • 2431.2 – Архівіст

  • 2431.2 – Зберігач фондів

2432 – Професіонали в сфері бібліотечної справи

  • 2432.1 – Документознавець

  • 2432.2 – Бібліограф

  • 2432.2 – Бібліотекар

  • 2432.2 – Експерт з питань інтелектуальної власності

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

  • 2433.2 – Аналітик консолідованої інформації

  • 2433.2 – Інженер з науково-технічної інформації

343 – Технічні фахівці в галузі управління

3431 – Секретарі адміністративних органів

3435 – Організатори діловодства

  • 3435.1 – Організатор діловодства (державні установи)

  • 3435.2 – Організатор діловодства (культура)

3436 – Помічники керівників

  • 3436.1 – Помічник керівника підприємства (установи, організації)

  • 3436.1 – Референт

  • 3436.2 – Помічник керівника іншого основного підрозділу

  • 3436.3 – Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

41 – Службовці, пов’язані з інформацією

  • 4115 – Секретарі

  • 4141 – Архіваріус

  • 4144 – Діловод

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ:

 • уміння використовувати інформаційний потенціал соціокультурних інститутів, знання з фаху, застосовувати навички організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів і послуг;

 • здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, поширення та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;

 • здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;

 • здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення завдань спеціальності;

 • здатність аналізувати закономірності функціонування потоків та масивів документів та електронних даних;

 • здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів та до організації документаційного забезпечення управлінського процесу;

 • здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;

 • здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ;

 • здатність проектувати та створювати інформаційні системи, ресурси, продукти та послуги;

 • здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;

 • здатність застосовувати принципи проектування баз даних, інформаційних систем, соціальних та інших комп’ютерних мереж, електронних бібліотек та архівів;

 • здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви;

 • здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет;

 • здатність опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу;

 • здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури;

 • здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності, виконання прикладних економічних досліджень.

ПРИЧИНИ, ЧОМУ ВИ МАЄТЕ ОБРАТИ САМЕ ІНФОРМАЦІЙНУ, БІБЛІОТЕЧНУ І АРХІВНУ СПРАВУ:


 • володітимете професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);

 • отримаєте належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), проектного менеджменту (менеджмент бізнес-проектів, консалтингових послуг), рекламного та PR-менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);

 • навчитеся створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;

 • будете вміти працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації.

Головний акцент зроблено на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах, методах аналізу і оцінки документальних потоків, технологіях і методиці збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації; аналізу й узагальненню отриманого матеріалу.

Спеціальність ІБАС пов'язана з менеджментом інформації, а не менеджментом організації.

Основна з переваг спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – це багаторічна праця, направлена на вирішення завдань швидкого, а головне - сучасного пошуку необхідного документа.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями у сфері інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв'язавши своє майбутнє з актуальною спеціальністю – «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, консалтингової діяльності, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом.

ЧИ МОЖУТЬ ВИПУСКНИКИ ІБАС ПРАЦЮВАТИ В БІЗНЕСІ?

Звичайно. Вони заповнюють відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних інституціях, страхових та рекламних агентствах, оскільки інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, політикам.

Спеціалісту в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи відводиться особливе місце в системі ринкових і виробничих відносин.

Ми докладаємо зусилля і прагнемо, щоб молодь розвивала комунікативні уміння, логічне мислення та професійні компетенції.

ЯКИМ Є СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ?

Студентське життя – це участь у студентському самоврядуванні, конференціях, фестивалях науки; реальна можливість отримання грантів в Україні та за кордоном; цікаві знайомства, закоплюючі поїздки та екскурсії. Це найпрекрасніша пора, коли кожен студент може показати свій талант, реалізувати ідеї

У процесі навчання студенти отримують високу професійну підготовку, навчаються володіти сучасними комп’ютерними технологіями, методикою згортання та переробки інформації, оперувати інформаційними масивами, створювати бази даних різноманітних за проблематикою інформаційних ресурсів, добре знати типологію, ринок та рекламу інформаційних продуктів і послуг, закономірності сучасного віртуального середовища, його соціологічні параметри, специфіку не тільки комп’ютерних, але й соціальних аспектів, Інтернет – технологій. Майбутній фахівець здобуває знання системи соціальних комунікацій, методів вивчення та форм задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек, організації та надання в користування інформаційних ресурсів, у тому числі і міжнародних, правових засад, теоретичних і практичних основ економіки бібліотечно-інформаційної діяльності.

Студенти набувають вміння: застосовувати програмні засоби і здійснювати бібліотечно-бібліографічне обслуговування як в традиційному режимі, так і із застосуванням інноваційних технологій; впроваджувати принципи менеджменту і маркетингу, управляти ресурсами бібліотеки; здійснювати управління бібліотекою та структурними підрозділами.

Запрошуємо скористатись спеціально розробленим за участю наших студентів сервісом (goo.gl/phbQwB) для отримання рекомендацій щодо обрання майбутньої професії.